Blog

WEB.Stránky s kontroverzným posolstvom (Zneužité MÉDIA)

03.09.2012 14:31
Cirkevné slobodomurárstvo:  GLORIA TV  CHRISNET.cz  POSTOY.sk (liberalizmus – liberálne postoje)  TEOLOGICKÉ FÓRUM (liberalizmus) UNIVERZÁLNA LÁSKA https://www.univerzalna-laska.sk/Spoved.html  AMNESTY INTERNATIONAL (podporujú potraty, homosexualitu) JOJ (TV)  KRESŤAN.sk (cirkevné slobodomurárstvo)  MARKÍZA (tv)  PLUS JEDEN DEŇ  PLUS 7 DNÍ  SME TÝŽDEŇ (cirkevní slobodomurári)

Aktuálna výzva Slovenskému národu: Pomodlite sa na sviatok Sedembolestnej Panny Márie, Patrónky Slovenska vo svojich rodinách modlitbu zasvätenia Ruska a celého sveta, Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie sv. Jána Pavla II. z 25. marca 1984

04.09.2014 20:30
  “Osvecuj zvláštnym spôsobom Slovenský národ, ktorého zasvätenie a odovzdanie sa tebe očakávaš od nás”. Modlitba zasvätenia Ruska a celého sveta, Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie sv. Jána Pavla II. z 25. marca 1984 „Matka všetkých ľudí a národov, ty poznáš všetky ich utrpenia a ich nadeje, ty materinsky preciťuješ všetky boje medzi dobrom a zlom, medzi svetlom a temnotou, ktoré trápia svet. Prijmi naše volanie, ktorým sa v Duchu Svätom obraciame priamo na tvoje Srdce, a objím láskou Matky a Služobnice Pána všetkých, čo toto objatie najviac očakávajú, a spolu s nimi tých, ktorých zverenie sa aj ty zvlášť očakávaš. Prijmi pod svoju materinskú ochranu celu ľudskú rodinu, ktorú s láskou zverujeme tebe, Matka. Nech sa pre všetkých priblíži čas mieru, slobody, čas pravdy, spravodlivosti a nadeje. „A tak, Matka ľudí a národov, ty, ktorá poznáš všetky ich bolesti a nadeje, ty, ktorá matersky cítiš všetky boje medzi dobrom a zlom, medzi svetlom a temnotou, ktoré sužujú súčasný...

Encyklika pápeža Benedikta XVI. "Deus caritas est"

22.01.2012 03:15
Eros a agapé – rozdielnosť a jednota 3.    Láske medzi mužom a ženou, ktorá sa nerodí z myslenia a vôle, ale istým spôsobom je človeku daná a presahuje ho, dalo antické Grécko názov eros. Hneď na úvod treba povedať, že grécky preklad Starého zákona použil slovo eros len dvakrát, kým Nový zákon ho nepoužíva ani raz. Z troch gréckych slov označujúcich lásku – eros, philia (priateľská láska) a agapé – uprednostňujú novozákonné knihy posledné, ktoré sa v gréčtine používalo len okrajovo. Pojem priateľstvo (philia) preberá a prehlbuje Evanjelium podľa Jána, aby ním vyjadrilo vzťah medzi Ježišom a jeho učeníkmi. Zanechanie slova eros spolu s novou víziou lásky, ktorá sa vyjadruje slovom agapé, nepochybne označuje niečo podstatné v novosti kresťanstva, a to práve v chápaní lásky. V kritike kresťanstva, ktorá sa, počínajúc osvietenstvom, rozvíjala so vzrastajúcou radikálnosťou, bola táto novosť označená za...

Kto je Boh – náš Stvoriteľ (Ježiš Kristus)

25.10.2011 21:41
Boh je, ktorý je ... a niet iného Boha, lebo Boh je len jeden ( v 3 Osobách).   Boh Otec-Syn-Duch Svätý 1.Otec – je Otcom, pretože všetko stvoril ako otec plodí svoje potomstvo. 2.Syn – je Synom, pretože je obrazom Otca ako sa syn podobá na otca    3.Duch Svätý – je Duchom Svätým, lebo dáva život, ako matka, ktorá privádza život na svet.   Boh (Telo a Krv Kristova - Eucharistia) Boh je vždy prítomný v tajomstve svojej podstaty a v každom čase sa dáva spoznávať, podľa okolností v danom čase. Keď nadišiel čas jeho príchodu v Osobe Ježiša Krista na zem (na zač. nášho letopočtu), skôr ako odišiel z tohto sveta, ostal prítomný vo svojom tajomstve (v podstate) Tela a Krvi ( v Eucharistii)   „Vezmite a jedzte: toto je moje Telo ... Pite z neho všetci: toto je moja Krv... (Mt 26,26-28)   Každý kňaz s právoplatným svätením má moc premieňať chlieb a víno na Telo a Krv...

Kontroverzné vyhlasenie Mons.Athanasiusa Schneidera: "Tvár kňaza by nemala byť počas obetnej bohoslužby otočená k ľuďom."

16.02.2016 11:25
USA. Minulú nedeľu hovoril pomocný biskup Athanasius Schneider vo Washingtone o liturgickej reforme. Požaduje postaviť Svätostánok do stredu kostola. Tvár kňaza by nemala byť počas obetnej bohoslužby otočená k ľuďom. Veriaci by mali kľačať pri sv. prijímaní. Ticho počas omšového kánonu je nevyhnutné, ako i vzkriesenie latinského sakrálneho jazyka. Liturgické úrady by mali byť vykonávané len mužmi v liturgických róbach. https://gloria.tv/media/QbJv4f3zzPo  

Helmut Schuller a nadacia Polis / cca.300 „rakuskych kňazov – „Pfraffer-initiative“ / Teologicke forum

14.04.2012 20:36
Uvedené spoločenstvá požadujú od pápeža niekoľko zmien vo vieroučných a mravoučných ustanovení. Keďže ich požiadavky sú v rozpore z Božími a cirkevnými prikázaniami (herézy) – pápež Benedikt XVI. ich zamietol, ale oni naďalej pokračujú v odpore proti jeho vyjadreniu. Tieto spoločenstvá sú na ceste ku exkomunikácii a preto je dôležité sa za nich modliť ako aj poznať ich požiadavky (herézy)     Helmut Schuller a nadacia Polis Nadácia Polis je pôda, na ktorej sa v rámci žilinského regiónu dlhodobo objavujú témy a diskusie na najrôznejšie témy, pohľady a vízie. Často nové, provokujúce, nie masové, ktoré by možno nemali šancu zaznieť niekde inde. Helmut Schüller už pár rokov svojimi názormi a víri vody v katolíckej cirkvi v Rakúsku. Jeho iniciatíva je však na Slovensku medzi veriacimi skoro úplne neznáma a podľa kuloárnych informácií bola jeho prítomnosť v Žiline priam neželaná...

ČO alebo KTO je CIRKEV ???

21.10.2011 12:43
  Ak sa niekto pýta: „... čo je Cirkev“, tak vo všeobecnosti má na mysli „viditeľnú Cirkev“, ktorú môže vnímať ľudskými zmyslami a pochopiť, aký má význam. Ale, keď vieme, že Cirkev je aj „neviditeľným-tajomným Telom Kristovým a my (pokrstení) sme jeho údmi“, lebo o tom hovorí sv.Pavol (1 Kor 6, 15) a aj sám Ježiš Kristus (na rôznych miestach sveta) - potom sa správne pýtame: „Kto je Cirkev?“   A tak poznáme Cirkev ako „neviditeľnú a viditeľnú“ alebo ináč povedané “Božsko-ľudskú ustanovizeň“.   „Božská“ – to je „svet neviditeľný“ (duchovný), ktorý je prítomní v Nebi (Cirkev oslávená), ale aj v očistci (Cirkev trpiaca). Lenže nie len preto sa nazýva: „Božská ustanovizeň“, ale hlavne preto, lebo je ustanovená samotným Bohom (Ježišom Kristom), ktorý ako Boh je predovšetkým Duch a ako taký, ustanovil (vyvolil) spoločenstvo povolaných k životu s Bohom, ešte pred stvorením „sveta viditeľného“...

Prísny a radikálny Tradicionalizmus (cirkevné slobodomurárstvo) 1.časť

03.03.2012 23:52
 Prísny a radikálny Tradicionalizmus   Úvod do evanjelia podľa Matúša / Sväté Písmo (Biblia)   https://dkc.kbs.sk/dkc.php?frames&in=Mt3,13 2. Pôvod evanjelia. Podľa svedectiev Papiáša (asi r. 75-150), Antimarcionovského prológu (r. 160-180), Ireneja (= r. 202), Origena (= r. 254) a Euzébia (= okolo r. 202) apoštol Matúš napísal dnešné prvé kánonické evanjelium pre Židov v hebrejskej (t. j. aramejskej) reči. No podľa výsledkov moderného bádania dnešné Matúšovo evanjelium nie je prekladom z aramejčiny. Ide o priame spracovanie tradíciou ustáleného, už v gréčtine jestvujúceho materiálu; teda už pôvodina bola napísaná po grécky. Papiášova správa a na nej založená tradícia, že pôvodne bolo napísané „po hebrejsky“, sa azda vzťahuje na písomný „prameň logií“ (prameň Ježišových výrokov), pochádzajúci podľa mienky viacerých biblistov od Matúša (tzv. Proto-Matúš), ktorého meno neskôr prešlo na autora prvého...

* PRO-LIFE (STOP Abortion) Demonštrácie-protesty proti potratom-interrupciám) Viac tu: https://kauzy-exkomunikcie-svatorecenia.webnode.sk/news/pro-life-stop-abortion-demonstracie-protesty-proti-potratom-interrupciam-/ Vytvorte si vlastné stránky zadarmo:

10.07.2013 19:08
Aktuálne správy: PRO-LIFE-demonštrácie na celom svete: aktuality-zosveta-cirkvi.webnode.sk/tags/PRO-LIFE/ aktuality-zosveta-cirkvi.webnode.sk/tags/PROTESTY-demon%C5%A1tr%C3%A1cie/ Viac tu: https://kauzy-exkomunikcie-svatorecenia.webnode.sk/news/pro-life-stop-abortion-demonstracie-protesty-proti-potratom-interrupciam-/

KAUZY – prípady náboženského a svetského charakteru

11.09.2012 19:49
  KAUZA : “Mons.Bezák” https://aktualityspravynovinky.wordpress.com/2012/09/05/kauza-mons-bezak/ KAUZA : “Medjugorie” https://aktualityspravynovinky.wordpress.com/2012/09/10/kauza-medjugorie/ KAUZA : “POSTOY.sk” https://aktualityspravynovinky.wordpress.com/?p=2345&preview=true
Záznamy: 1 - 10 zo 14
1 | 2 >>